Salgs og leveringsbetingelser

1. Anvendelse

Disse salgs- og leveringsbetingelser gjelder for alle salg fra Veni AS og Veni AS sin nettbutikk www.Venishop.no så lenge ikke annet er særskilt skriftlig avtale mellom de gjeldende parter. Venis europeiske distribusjonsnett kan medføre at kunde får tilsendt sine produkter fra et annet land enn Norge sammen med en følgeseddel fra ulike distributører i dette landet. Selv om følgeseddelen skulle inneholde salgs- og leveringsbetingelser som avviker fra nærværende norske betingelser, skal de norske betingelsene allikevel gjelde i forholdet mellom Veni og kunde.

2. Kunder

Veni AS og Venishop selger kun til private og offentlige virksomheter med organisasjonsnummer registrert i Brønnøysundregisteret. Veni AS og Venishop forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom disse ikke ansees som forsvarlige. Alle nye kunder vil bli kredittvurdert dersom Veni mener dette er nødvendig.

3. Produkter

All produktinformasjon som finnes på Venishop kan, uten varsel bli endret eller justert. Alle produktene kommer med produsentens dokumentasjon, enten fysisk eller på nettsiden til den aktuelle produsenten. Produsentens brukermanual er også å finne på produsentens hjemmeside. Veni tar forbehold om at feil kan forekomme på selskapets nettside.

3.1.Tilbud, aksept, bestillings- og ordrebekreftelse

Når kunden gjennomfører et kjøp Veni aksepteres Venis salg og leveringsbetingelser. Ved å akseptere vilkårene er kunden forpliktet til å følge disse i sin helhet.

Når en kunde har bestilt via Venishop.no vil det automatisk sendes en bestillingsbekreftelse med informasjon om hva bestillingen inneholder. Bestillingen kommer per epost og har tittelen: «Takk for din ordre».

Når varen(e) forlater Veni sitt lager blir det sendt en ordrebekreftelse per epost med tittelen: «Din bestilling er på vei». Når denne eposten er mottatt er den bindende avtalen mellom Veni og kunde inngått. Merk at kunden er bundet av sin ordre etter ordrelegging.

4. Priser

Samtlige angitte priser, herunder priser i tilbud og ordrebekreftelser, gjelder med forbehold om prisendringer, slik at Veni til og med leveringsdagen har rett til å endre prisene som følge av endringer i valutakurser, innkjøpspriser, toll, frakt og/eller forsikringssatser og/eller andre forhold, som ligger utenfor Venis innflytelse. Veni er ikke bundet av priser som kunde visste eller burde forstå var uriktige som følge av feilskrift e.l. Ved åpenbare feil i Venis priser på tidspunkt for bestilling eller ordrebekreftelse har Veni rett innen 30 dager til å fakturere kunde for differansen mellom korrekt og feil pris. Med mindre det foreligger en særskilt avtale gjelder prisene slik de er angitt på Venis hjemmesider.

Varer som ikke er på lager ved bestillingstidspunktet kan, ved fakturering være berørt av en valutajustering. Ved fakturering justeres salgsprisen I henhold til dagsgjeldende valutakurs som bestemt av Veni.

Fraktkostnader tilkommer samtlige leveranser. Den totale fraktkostnaden beregnes ved fakturering der forsendelsens vekt fremkommer sammen med informasjon om dens dimensjoner og form, om den må leveres på pall, om forsendelsen omfatter flere kolli, etc. Det tilkommer gebyr for uavhentede forsendelser. Samtlige angitte priser er inklusiv emballasje og toll, men eksklusiv moms og andre eventuelle avgifter. I prisen inngår ikke montering, installasjon, konfigurasjon, support eller andre ytelser for å sette produktet i operativ stand.

4.1.Priser knyttet til spesialavtaler eller BID

I de tilfeller hvor kunde legger inn en bestilling basert på en spesialavtale (BID-avtale), plikter kunde å påberope seg denne ved bestillingspunktet. Kunde plikter i denne sammenheng å informere Veni om hvilket BID-avtalenummer som ordren skal registreres på. Kunde er ansvarlig for at denne informasjonen er gyldig på det tidspunkt informasjonen overleveres til Veni. Veni forbeholder seg retten til å kunne kontrollere gyldigheten av ordreunderlaget i etterkant og å kunne justere beløpsavregning mot kunde dersom det viser seg at ordren er blitt registrert med bakgrunn i feil informasjon fra kunde. Veni gir ikke kreditt til kunde i etterkant dersom BID-avtalenummer ikke er dokumentert av kunde på bestillingstidspunktet. Veni forbeholder seg også retten til å kunne etterfakturere kunde dersom Veni får avvist claim-beløp fra produsent og dette skyldes feil i opplysninger fra kunde på bestillingstidspunktet. Veni plikter i alle tilfeller hvor BID-avtaler påberopes å sjekke gyldigheten av det BID-avtalenummeret som anvendes, samt å kontrollere at den sluttkunden som varene skal leveres til, er berettiget til å handle varer til de gitte betingelsene i BID-avtalen.

5.Betalingsvilkår og sikkerhet

Betaling kan skje ved bruk av direktebetaling gjennom nettbank eller ved faktura. Fakturering skjer etter særskilt kredittsjekk. Betaling kan også skje gjennom finansiering via en av Venis samarbeidspartnere.

Fakturabeløpet skal være tilgjengelig på Venis bankkonto senest femten (15) dager fra faktureringsdato med mindre andre betalingsvilkår er avtalt.

Ved forsinket betaling har Veni rett til å kreve forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven samt betalingspåminnelse med purregebyr etter inkassoforskriften.

Dersom kunden ønsker papirfaktura tilkommer et fakturagebyr for dette. Melding om feil i en faktura fra Veni (reklamasjon) må være Veni i hende innen fakturaens forfallsdato. Dersom reklamasjon ikke er skjedd i tide kan ikke feilen gjøres gjeldende overfor Veni.

Produktene forblir Venis eiendom frem til Veni har mottatt full betaling.

Dersom det finnes rimelig tvil vedrørende kundens betalingsevne, har Veni rett til å fastsette kortere betalingstid, kreve forskuddsbetaling eller annen sikkerhet for fremtidige leveranser.

Enhver henvendelse om tilbud eller oppfordring til å inngi tilbud som Veni mottar fra en fysisk person, samt enhver leveranse som Veni gjør til en fysisk person, er også å betrakte som å gjelde mellom Veni og den fysiske personen slik at Veni også har rett til å betrakte vedkommende person som kjøper og ansvarlig debitor, uansett om den fysiske personen måtte drive virksomhet i selskapsform med begrenset ansvar. Dette gjelder ikke dersom vedkommende senest samtidig med avtalens inngåelse har gjort Veni uttrykkelig oppmerksom på at det kun er selskapet med begrenset ansvar som er kjøper. Det er kundens ansvar at de bestillinger som gjøres hos Veni er korrekte.

6. Levering

Levering skjer i Norge av transportør som er bestemt av Veni eller Venis distributører. Risikoen for varene går over idet kunde mottar varene på bestemmelsesstedet, og Veni eller Venis distributører sørger for forsikring av transporten. Ved transport med forhandlers egen fraktfører, går risikoen over ved mottagelsen av varene på Veni eller Venis distributørers lager.

Dersom kunde oppdager skade på emballasjen, skal dette angis hos transportøren.

6.1. Skade på varen under transport

Ved varemottak må kundemottaker undersøke leverte produkter for skader. Vi gjør oppmerksom på at synlig skade må tas direkte med sjåfør ved mottak av varer og anmerkes på sjåførens håndterminal/fraktbrev før man signerer. Er det tydelig at produktet er skadet inne i emballasjen skal man ikke signere for mottak av varen og be transportør om å ta produktet i retur. Vi ber om at slike tilfeller også rapporteres til Venishop@veni.no slik at Veni kan sørge for å få sendt ut en erstatning.  Skjulte transportskader som ikke oppdages eller burde vært oppdaget ved leveransen, må meldes så raskt det etter forholdene lar seg gjøre, og innen én uke fra mottakelse. Etter reklamasjonsfrist taper kunde rett til reklamasjon mot transportør og Veni. Ved transportskade må følgende utføres:  - Mottaker anmerker skade på sjåførens håndterminal\fraktbrev. - Sikre dokumentasjon i form av bilder av emballasje og vare. - Oppbevare gods og emballasje inntil saken er avklart dersom disse er blitt tatt mottak på.

6.2. Leveringstid og forsinkelse

Enhver angivelse av leveringstiden er skjønnsmessig fastsatt og omtrentlig. Veni har ved force majeure rett til å utsette levering. I tilfelle av forsinkelse er forhandler ikke berettiget til å heve kjøpet, med mindre forsinkelsen konkret er vesentlig for kunden og dessuten ville være vesentlig for en kjøper i alminnelighet. I tilfelle av forsinkelse har kunden ikke krav på erstatning.

6.3. Forbehold om bestillingsvarer som ikke er på lager

Hvor intet annet er skriftlig angitt, er et tilbud fra Veni vedrørende varer som ikke finnes på eget lager, avgitt med forbehold om muligheten for fremskaffelse av vedkommende vare. Ethvert tilbud er avgitt med forbehold om endrede bestemmelser for inn- eller utførsel av varer. Dersom disse forbeholdene aktualiseres, har Veni rett til å tilbakekalle tilbudet, uten at dette gir tilbudsmottakeren rett til å fremme krav av noen art.

7. Konfigurasjon

På anmodning kan Veni tilby kunde konfigurasjonsytelser. Konfigurasjonsytelser uføres etter kundens anvisninger eller spesifikasjoner og på kundens ansvar. Veni gir ikke noen separat garanti for konfigurerte produkter. Kunde må selv sette seg inn i produsentens retningslinjer og har risikoen dersom produsentgarantier skulle bortfalle som følge av de gitte konfigurasjonsanvisningene. For visse installasjoner av programvareprodukter vil det være nødvendig å kjenne detaljer om sluttbrukeren for å kunne overholde lisensbetingelser. Det påligger da kunde uoppfordret å gi Veni, eller den Veni utpeker, de nødvendige opplysningene.

8. Force Majeur

Veni har rett til, etter eget valg enten å heve en avtale med kunde eller utsette tidspunktet for levering, og er for øvrig fri for ansvar for enhver manglende, mangelfull eller forsinket levering, som helt eller delvis skyldes omstendigheter, som Veni ikke er herre over (force majeure), herunder, men ikke utelukkende: opprør, uroligheter, krig, brann, endringer i lover og forskrifter eller i praktiseringen av disse, streik, lockout, slowdown, globale pandemier som for eksempel Covid-19, mangel på transportmidler, mangel på energiforsyning, vareknapphet, sykdom samt forsinkelse eller mangler ved leveranser fra leverandør. I tilfelle av force majeure kan forhandler verken i tilfelle av Veni heving av avtalen eller beslutning om utsatt levering, gjøre misligholdsbeføyelser av noen art gjeldende overfor Veni. Kunde kan således ikke heve handelen, kreve prisavslag, naturaloppfyllelse eller erstatning av noen art.

9. Garanti, ansvar og reklamasjon

Veni er ansvarlig for feil, mangler eller annen svikt ved leveranse (nedenfor samlet benevnt ”mangel”) i den utstrekning forholdet er omfattet av en garanti som Venis produsent eller leverandør har avgitt overfor Veni. Ansvaret forutsetter at den aktuelle produsent eller leverandør aksepterer at forholdet er omfattet av garantien og holder Veni fri for ethvert krav i anledning saken. Veni avgir ingen separat garanti og har intet ansvar utover hva som følger av første og andre punktum over, med mindre annet følger av preseptorisk lov. Kunde vil kunne få opplysninger om de respektive produsenters garantier ved henvendelse til Veni. Kunde er forpliktet til å undersøke varen straks ved mottagelsen uansett hvordan varen er innpakket. Reklamasjoner skal fremsettes skriftlig og være Veni i hende innen 5 dager fra kundes mottagelse av varen. Såfremt varen er beheftet med en mangel som ikke kunne konstateres ved inspeksjon, er kunde forpliktet til å reklamere innen 5 dager fra mangelen ble eller burde vært oppdaget. Har kunde ikke innen 3 måneder etter levering meddelt Veni at han vil påberope seg en skjult mangel, kan han ikke senere gjøre mangelen gjeldende overfor Veni, med mindre Veni skriftlig har påtatt seg å innestå for varen i lengre tid eller har handlet svikaktig..

10. Krav ved mangler

I tilfelle av rettidig reklamasjon er kunde forpliktet til, etter anmodning fra Veni, å returnere varen til Veni iht. gjeldende rutiner for returhåndtering, slik at Veni eller Venis distributør kan undersøke grunnlaget for reklamasjonen. Kunde har intet krav om Veni ved sin undersøkelse finner at reklamasjonen gjelder forhold som ikke er omfattet av noen garanti, eller som skyldes forhold på forhandlers side, herunder feil installasjon, behandling, vedlikehold eller oppbevaring. I tilfelle av rettidig og berettiget reklamasjon har Veni rett, men ikke plikt til - innenfor en periode av 3 måneder fra reklamasjonens mottagelse - å avhjelpe mangelen. Avhjelp kan bl.a. skje ved utskiftning eller reparasjon av deler som er beheftet med feil, eller ved omlevering. Avhjelp kan medføre tap av data. Kunde må selv besørge nødvendige sikkerhetskopier m.v. Kunde kan ikke gjøre misligholdsbeføyelser gjeldende overfor Veni, herunder heve kjøpet, kreve prisavslag eller erstatning, såfremt Veni tilbyr avhjelp. Forhandler har ellers kun krav på erstatning såfremt mangelen skyldes forsømmelse hos Veni. Veni er i intet tilfelle erstatningsansvarlig for indirekte tap, følgeskader, driftstap, avsavnstap, tapt fortjeneste eller skade på person eller ting som følge av kontraktsbrudd. Veni er heller ikke ansvarlig for tap eller forvanskning av data eller forgjeves omkostninger knyttet til utarbeidelse av tapte eller forvanskede data. Venis samlede erstatningsansvar er under enhver omstendighet begrenset til den avtalte kjøpesum for det produktet mangelen knytter seg til. Veni innestår ikke for at de leverte produkter vil fungere feilfritt eller uten driftsstopp, eller at alle feil kan eller vil bli rettet.

10.1 Foreldelse av krav

Etter forløpet av 1 år etter datoen for inngåelse av avtale mellom Veni og kunde, kan kunde ikke reise krav av noen art i anledning av avtalen overfor Veni.

11. Returrett

Kunde har i utgangspunktet ikke returrett. Veni tar kun varer i retur etter forutgående skriftlig avtale, og såfremt følgende betingelser er overholdt; Retursendinger skal være uskadet i ubrutt originalemballasje med angivelse av originalfakturaens nummer og dato samt autorisasjonsnummer for retursending (RMAnr.) Veni forbeholder seg rett til ved kreditering å gjøre fradrag av et returneringsgebyr på 15 % av fakturaverdien, minimum NOK 400,-. Eventuelt nytt produkt må bestilles på vanlig måte.

Dersom en kunde bestiller en vare som ikke er lagerført som en del av Venis sortiment bortfaller all mulighet for returrett. Dette gjelder BTO (buildt to order) modeller og andre varer som har blitt konfigurert på Kundens anvisning.

12. Kataloger og beskrivelser

Kunde plikter straks å orientere Veni om opplysninger presentert på Venis hjemmesider, ved internetthandel eller andre steder som kunden vet eller bør vite er uriktige. Kunden kan ikke bygge rett på uriktige opplysninger. Enhver opplysning i katalog, beskrivelse, annonse eller annet fra Veni eller en av selskapets forretningsforbindelser angående vekt, dimensjoner, kapasitet, tekniske data eller annet er å betrakte som orienterende, og er kun forpliktende i det omfang det uttrykkelig henvises til den i tilbud og/eller ordrebekreftelse. Spesifikke krav fra forhandler er kun bindende i den utstrekning de er skriftlig bekreftet av Veni.

13. Opplysninger om eksport og videresalg

Kunde anerkjenner og samtykker til at varer, programvare, og teknologi underlagt denne avtalen er underordnet eksportreguleringer som følger av lover og forskrifter i USA og EU, samt nasjonal (norsk) lovgivning. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, Export Administration Regulations (”EAR”), og sanksjoner fra U.S Department of Treasury, Office of Foreign Asset Controls. Forhandler må etterkomme alle de nevnte lover og forskrifter. Kunde må ikke, uten forhåndsinnvilget tillatelse fra rette myndighet, eksportere, reeksportere eller overføre noen varer, programvare, eller teknologi underlagt denne avtalen, enten direkte eller indirekte, til noe land underordnet en av USA sine handelsembargo eller til noen innbygger eller borger i et slikt land, eller til personer eller instans listet opp på ”Entity List” eller ”Denied Persons List” håndhevet av U.S. Department of Commerce eller listen over ”Spesifically Designated Nationals and Blocked Persons” håndhevet av U.S. Department of Treasury eller noen annen lignende europeisk eller lokal regulering. 19.3 I tilegg kan ingen varer, programvare, eller teknologi underlagt denne avtalen eksporteres, reeksporteres, eller overføres til en sluttbruker som deltar i aktiviteter relatert til masseødeleggelses våpen. Slike aktiviteter inkluderer, men er ikke begrenset til, aktivitet relatert til: (1) design, utvikling, produksjon, eller bruk av kjernefysisk materiale, kjernefysiske innrettninger eller kjernefysiske våpen; (2) design, utvikling, produksjon, eller bruk av rakettvåpen eller støtte til rakettprosjekter; og (3) design, utvikling, produksjon, eller bruk av kjemiske eller biologiske våpen. Veni fraskriver seg ethvert ansvar i forbindelse med forhandlers eksport eller annen disposisjon av produkter levert av Veni.

14. Fravikelse

Nærværende salgs- og leveringsbetingelser kan ikke fravikes uten uttrykkelig skriftlig avtale partene imellom som spesifiserer eventuelle avvik.

15. Tvister

Ethvert spørsmål om inngåelsen, forståelsen og/eller oppfyllelsen av avtalen samt ethvert spørsmål vedrørende Veni og kundes øvrige rettsforhold, skal avgjøres etter norsk rett. Rett verneting er Stavanger tingrett.

16. El-retur

Elektronisk avfall inneholder en rekke stoffer som er skadelige både for miljø og helsen. I Veni setter vi miljøet i fokus og vi er opptatt av at utstyret du ikke trenger blir resirkulert på riktig måte.

Veni tar imot EE-avfall som er næringsavfall vederlagsfritt ved nykjøp av tilsvarende mengde EE-produkter.

Mottaksplikten er begrenset til tilsvarende produkter som Veni omsetter eller tidligere har omsatt, men er ikke begrenset til merke eller fabrikat. Med tilsvarende produkter menes produkter som tilhører samme produktspekter og har samme funksjon som de som selges på innleveringstidspunktet. Mottaksplikten gjelder uavhengig av salgsvolum eller salgsperiode, og i ett år etter at siste tilsvarende EE-produkt er solgt.

Forskriften presiserer at når EE-produkter omsettes og/eller leveres utenfor butikklokale som ved netthandel, skal Veni etter norsk lovgivning etablere et effektivt system for forsendelse og mottak av tilsvarende mengder EE-avfall. Veni benytter seg av Norsirk sine mottaksanlegg i hele landet. Utstyret kan også bli hentet av Veni sine samarbeidspartnere mot vederlag for transporten. Veni sørger for å oppbevare alt mottatt EE-avfall til det blir hentet av Norsirk. Norsirk sørger for miljøsanering og gjenvinning av alt EE-avfall som samles inn i hele Norge. Over 90 prosent av alt EE-avfall samlet inn gjenvinnes – altså brukes på nytt. For mer informasjon om Norsirk se www.norsirk.no. Lenke til Avfallsforskriften som regulerer forpliktelsene Veni har finner du her. WEEE Directive som er den europeiske lovgivningen om kassert elektronikk finner du her.

Alt som har/trenger et batteri eller en stikkontakt for å fungere, skal når det kasseres, leveres inn til miljøsanering og gjennvinning.

Bestilling av retur gjøres ved å kontakte oss på venishop@veni.no